Mobiliteit en veiligheid

Impact van mobiliteitsplan - voorstellen

Onlangs hadden wij een afspraak met schepen David Dessers om de situatie in onze straat en onze vragen en voorstellen te bespreken.
 
Het was een open en vriendelijk gesprek waarvan de hoofdpunten als volgt kunnen worden samengevat:

 Invoer van mobiliteitsplan tegen 28/08/2023 afgerond, dus Opvoedingstraat ten laatste tegen dan éénrichting (Smidsestraat -> Cristianlaan). N.B. de Valvekensstraat wordt ook één richting Smidsestraat -> Diestsesteenweg, en de blauwe zone wordt uitgebreid tot de Mellaertsstraat (tot kruispunt Landbouwstraat) en de Landbouwstraat.

  • Snelheidsovertredingen (en hierdoor veroorzaakt lawaai): de stad plant een aantal ingrepen na invoering van het mobiliteitsplan om de snelheidslimieten beter af te dwingen, door o.a. groenaanplantingen en drempels van de nieuwe generatie (zachter materiaal, smaller zodat fietsen en brede voertuigen zoals brandweerwagens geen last van hebben). Dit zal nu ook voor onze straat worden onderzocht.
  • Na het invoeren van het mobiliteitsplan zullen ook sporadische controles (flitsen of snelheidsmetingen) gebeuren.
  • Markering van de parkeerstroken (niet individuele parkeerplaatsen) om gebruik van parkeerruimte te optimaliseren (tot aan de lijn parkeren): wordt bekeken door de bevoegde stadsdiensten. 

Uiteraard is hiervan nog niets definitief, behalve dan de termijn waarin het mobiliteitsplan in voege treedt. We komen hierop terug zodra we meer concrete informatie hebben.

 Alle info over het mobiliteitsplan is te vinden op de mobiliteitspagina van de stad Leuven.

Nieuwe voorstellen voor veiligheid in Opvoedingstraat

Zoals afgesproken met de stad Leuven willen we na een evaluatieperiode kijken welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid in de Opvoedingstraat te verhogen. We denken hierbij in het bijzonder aan te snel rijden, over de voetpaden rijden, fietsen inhalen...

De voorstellen zijn:

  • Paaltje ter hoogte van nr. 5
  • 2 bloembakken of boomeilandjes ter hoogte van nrs. 14/16 et 31
  • Fietsstraat
Het plan hieronder toont hoe de maatregelen er zouden uitzien.

De volledige nota die aan de stad werd voorgelegd kan u hier raadplegen. We zullen de beslissingen van de stad eveneens hier publiceren zodra ze gekend zijn.

Verkeerstellingen - Telraam

Misschien is het jullie al opgevallen: aan het raam op de eerste verdieping van huisnummer 16 in de Opvoedingstraat hangt 'iets', met een klein rood lichtje. Het is een Raspberry Pi cameraatje verbonden aan een microcomputer, geprogrammeerd om vormen en afmetingen van het vervoer in de straat door te sturen naar Telraam. Auto's, fietsers, voetgangers, vrachtwagens: ze worden allemaal geteld op basis van deze vormherkenning.

Telraam is een nieuw citizen science project dat via buurtbewoners langlopende verkeerstellingen uitvoert. De videobeelden zelf worden niet bewaard, dus jullie privacy blijft helemaal gewaarborgd. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt. Voor meer info én voor de gegevens van de tellingen, dus ook in de Opvoedingstraat, zie www.telraam.net

Geschrankt parkeren wordt aangepast

Nadat de stad Leuven een nieuw voorstel van geschrankt parkeren had gedaan (zie hieronder), vroeg ze bijkomend om via een enquête bij alle bewoners na te vragen wat zij van het voorstel vinden, dit om zeker te zijn dat er voldoende draagvlak is. We hebben dit in februari afgerond en de resultaten waren zeer positief: van 34 huizen ging er maar één niet akkoord. Een huis was voor het ogenblik onbewoond en een gezin was voor een langere periode met vakantie.

We hebben de resultaten aan de stad doorgegeven en vernemen dat de aanpassingen op dinsdag 18 juni 2018 worden doorgevoerd. Hierop zal dan een evaluatieperiode volgen vooraleer de implementatie definitief wordt.

Aanpassingen aan geschrankt parkeren

De stad Leuven heeft een nieuw voorstel van geschrankt parkeren gedaan, zoals op bovenstaand plannetje geïllustreerd. Er worden nu drie parkeerstroken voorzien. De verwachting is dat het verkeer trager zal rijden.
We vragen echter om nog bijkomende maatregelen te onderzoeken om de veiligheid te verhogen, bv.

  • Plaatsen van enkele paaltjes langs de voetpaden om te voorkomen dat voertuigen over het voetpad rijden om elkaar te kruisen i.p.v. in de vrije ruimte tussen parkeerstroken te wachten.
  • Plaatsen van twee bloembakken om de voertuigen bijkomend te dwingen om elkaar enkel op de vrije stroken tussen de parkeerrijen te kruisen.
De aanpassing zou begin 2018 worden ingevoerd.

Veiligheid in het gedrang

OPvoedngstraat met geschrankt parkeren
Op 19/06/2017 had een delegatie van onze werkgroep een gesprek met verkeersdeskundigen van de stad Leuven. Hier werd overeengekomen dat we enkel akkoord kunnen gaan als alle maatregelen, zijnde geschrankt parkeren en plaatsen van verkeersremmende elementen zoals bloembakken, worden ingevoerd, en dit liefst tegelijk. Op 10/08/2017 werd ons nog eens per mail bevestigd dat de 4 bakken wel degelijk goedgekeurd waren.

Later liet de stad ons dan weten dat de bloembakken afgekeurd werden op advies van de brandweer: er zou immers een doorgang met een breedte van 4m beschikbaar moeten blijven.


We hebben al onze argumenten op tafel gelegd zoals:

  • In de Woutersstraat zijn er eilandjes en de doorgang is ook minder dan 4 m.
  • Aan beide ingangen van onze straat zijn er versmallingen waardoor de doorgang maar 3 m breed is.

De verkeersveiligheid is nu sterk afgenomen. Auto’s rijden sneller en zelfs op het voetpad, dus gevaar voor voetgangers en fietsers, verminderde leefbaarheid.

We zijn in contact met de stad en proberen alsnog een aantal maatregelen erdoor te krijgen.

Blauwe zone, geschrankt parkeren

Al snel besliste de stad om de blauwe zone uit te breiden met de Opvoedingstraat. De maatregel is sinds mei 2016 actief en heeft de parkeerproblematiek sterk verbeterd. De bewoners hebben nu meestal de kans om in hun straat te parkeren, alhangt aan buurtparkeren ook wel een prijskaartje. Op het vlak van parkeerveiligheid en leefbaarheid is er echter nog een en ander te doen.

Na een gesprek met schepen Robbeets informeerde het stadsbestuur ons  dat de aanvraag om geschrankt parkeren in te voeren werd goedgekeurd. Dit is dan in juli 2017 gebeurd. In augustus zou de groendienst nog 4 betonnen bloembakken plaatsen om de verkeerssnelheid bijkomend te beperken.

De tekening hieronder illustreert het principe van geschrankt parkeren.

Geschrankt parkeren (voorbeeld)

Verkeer, parking en veiligheid

Opvoedingstraat - parkeersituatie
Naar aanleiding vaan de aanhoudende problemen rond verkeer, parking en veiligheid in de Opvoedingstraat hebben de straatbewoners onder impuls van het buurtcomité Opvoedingstraat en Omgeving de koppen bij elkaar gestoken om door middel van een infovergadering en een uitgebreide enquête de prioriteiten te bepalen en een aantal maatregelen te evalueren. Meer dan 2/3 van de bewoners hebben hierop geantwoord, en een samenvatting is ook hier op de site te lezen.

Op basis van de uitslagen werd een voorstel uitgewerkt en aan het stadsbestuur voorgelegd.


Verkeerscirculatieplan Kessel-lo - participatietraject

Op donderdag 19/01/17 is een punt gezet achter het participatietraject waarmee de stad Leuven eind 2015 gestart is om de verkeerssituatie tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg in Kessel-lo te herbekijken. Aanleiding voor het opstarten van dit project was de herinrichting van de Martelarenlaan. Die wordt momenteel tussen de Coosemansstraat/Schurmansstraat en de Tiensesteenweg in een nieuwe bedding gelegd, dichtbij de sporen. In de plaats van het huidig tracé zal het Belle Vue-park worden aangelegd. Er blijft langs de huizen nog wel een ventweg lopen (die een fietsstraat wordt). Deze zal in de twee richtingen kunnen befietst worden. Voor auto’s wordt het enkelrichting van aan de Koning Albertlaan naar de Coosemansstraat/Schurmansstraat.


Omdat eenmaal dit project gerealiseerd men vanaf enkele zijstraten van de huidige Martelarenlaan met de auto niet meer op deze fietsstraat en de Martelarenlaan zal kunnen, werd een overleg opgestart tussen de stad Leuven en de vele buurtcomités in Kessel-lo om de hele problematiek van het sluipverkeer tussen de Tiense- en Diestsesteenweg te herbekijken. Er werden het afgelopen anderhalf jaar een vijftal vergaderingen georganiseerd waarvan onze werkgroep er enkele heeft bijgewoond. Op de laatste vergadering waren meer dan 50 bewoners aanwezig. Het studiebureau Vectris, dat in opdracht van het stadsbestuur het hele participatieproces begeleidde, gaat op basis van de gedane voorstellen en gevoerde discussies thans een rapport voorleggen aan het stadsbestuur.

Gevolgen voor onze wijk

Wat staat er in het rapport over onze straat? Vectris voorziet in eerste instantie maatregelen om te verhinderen dat het verkeer dat niet meer op de Martelarenlaan geraakt via de Jozef Wauterstraat naar de Diestsesteenweg zou rijden. Hiertoe is zowel aan de Wauterstraat (Pachthofpleintje) als aan de Weerstandslaan een ‘knip’ gepland waar het verkeer niet meer zal doorkunnen. Omdat de Opvoedingstraat na realisatie van deze twee knippen de volgende straat is die bedreigd wordt door sluipverkeer, stelt Vectris voor om in onze straat eenrichting in te voeren in de richting van de Christianlaan. Er wordt ook een mogelijkheid voorzien om van onze straat een leefstraat te maken. In hun plannen voorziet het studiebureau in dit verband in het midden van de straat een pleintje met banken… Bij de opmaak van deze plannen werd rekening gehouden met de resultaten van de enquête die wij in 2015 in onze straat hebben uitgevoerd.

Wat is er tot nog toe beslist met betrekking tot deze plannen in de Opvoedingstraat? Nog helemaal niets. Het stadsbestuur wil zich op dit ogenblik immers volledig focussen op de heraanleg van de Martelarenlaan (en fietsstraat), de moeilijke aansluiting van beide wegen op de Tiensesteenweg en de Koning Albertlaan en ondertunneling van het fietspad onder de Tiensesteenweg en pas beslissingen nemen als deze werken volledig afgerond zijn en de consequenties op de verkeerssituatie in Kessel-Lo duidelijk zijn. Het wordt derhalve wellicht een zaak voor het volgende schepencollege na 2018. Op basis van het verslag van Vectris zal het college wellicht toch al wat kleine maatregelen nemen die de veiligheid ten goede komen.

Informatie

De presentatie met de verschillende scenario's die op de vergadering van 20/04/15 werd gegeven, is hier te bekijken.

Verslagen

Heeft u ideeën, suggesties, vragen? Stuur ons een mailtje: